Teemat / Teman

Torjutaan ilmastonmuutos ja turvataan lähiluonto Helsingissä

Luonnonläheinen kaupunki

Ympäristöongelmia ratkaistaan eri tavalla yhteiskunnan eri tasoilla. Helsingissä on tärkeää panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ylläpitämällä rikasta ja puhdasta kaupunkiluontoa ja yhtenäisiä viheralueita. Helsinkiin tulee perustaa kansallinen kaupunkipuisto, joka turvaisi kaupungin metsät ja saaristoluonnon. Asemakaavoissa on estettävä viheralueille rakentaminen ja Hämeenlinnanväylän bulevardi on rakennettava niin, että se vaikuttaa keskuspuistoon mahdollisimman vähän. Puhdas ja monimuotoinen luonto on paitsi arvo itsessään, myös tärkeä ekosysteemin tasapainon ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Ilmastokestävä kaupunki

Ilmastonmuutosta on torjuttava siirtymällä kokonaan uusiutuviin ja päästöttömiin energiankäyttömuotoihin, suosimalla vähäpäästöisiä liikennemuotoja kuten julkista liikennettä ja pyöräilyä sekä lisäämällä kasvisruokavaihtoehtoja ja satokausiajattelua julkisessa ruokailussa. Helsingin on asetettava kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Kaupunkilaisia, taloyhtiöitä ja yrityksiä on kannustettava pienenergiantuotantoon asentamalla esimerkiksi aurinkopaneeleja talojen katoille. Helsingin energia voisi olla hajautetun energian oston edelläkävijä.

 

Hyvinvoiva Helsinki – ihmiset edellä

Mikä voisikaan olla tärkeämpää kuin ihmisarvoinen elämä ja ihmisten hyvinvointi? Helsingin on pystyttävä tarjoamaan riittävät sosiaali- ja hoivapalvelut yhteiskunnan heikompiosaisille. Ruotsinkieliset palvelut on turvattava. Kun koko maata koskevaa sote-uudistusta käydään toimeenpanemaan, on tärkeää kuulla henkilökunnan ja asiakkaiden näkemyksiä, jotta hyvät käytännöt ja ihmisten tarpeet eivät huku isojen uudistusten alle.

Ehkäistään nuorten syrjäytymistä

Nuorten syrjäytymistä on ennaltaehkäistävä panostamalla esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä opinto-ohjaukseen. Toisen asteen opiskelupaikkoja on oltava riittävästi. Nuoret on otettava mukaan päätöksentekoon. Mielenterveyspalveluita on oltava saatavilla riittävästi.

Turvataan kaikille esteetön kaupunki

Helsingin infrastrukruuria ja kaupunkikuvaa on kehitettävä mahdollisimman esteettömäksi. Esteettömyydestä hyötyvät niin pyörätuolilla ja rollaattoreilla liikuvat kuin lastenrattaita työntävät ihmiset. Kielelliseen esteettömyyteen on myös kiinnitettävä huomiota ja ruotsinkielisten palveluidena asema turvattava.

Pidetään huolta vanhuksistamme

Ennaltaehkäiseviin vanhuspalveluihin on panostettava, jotta kotihoidon tarve siirtyy myöhemmäksi. Kotihoidon palveluiden resurssit on saatava riittävälle tasolle, jotta vanhuksia hoidetaan heidän ihmisarvoaan kunnioittaen ja jotta työntekijät eivät pala loppuun. Palveluasumista on kehitettävä ja paikkoja lisättävä.

 

Kestävää ja elävää kaupunkikulttuuria

Elävä ja kansalaislähtöinen kaupunkikulttuuri, viihtyisä ja vihreä kaupunkiympäristö ja kaikille avoin julkinen tila ovat myös tärkeitä hyvinvoivan kaupungin tekijöitä. Elävä ja persoonallinen kaupunki houkuttelee myös turisteja. Kaikkea kulttuuritarjontaa ei tule kuitenkaan keskittää pelkästään keskustaan, kulttuuri kuuluu kaikkialle Helsinkiin. Helsingin tulee panostaa monikeskuksisuuteen kaupunkisuunnittelussa.

Suosimalla viherrakentamista ja suojelemalla esimerkiksi merenrantoja rakentamiselta ylläpidetään viihtyisää ja vihreää kaupunkiympäristöä, jossa on helppoa hengittää ja mukavaa viettää aikaa. Kaupungissa on oltava paikkoja, joissa voi oleskella ilman ostopakkoa. Hyvinvointi ei nouse kuluttamalla. Kauppakeskusten rakentamisen sijaan Helsingin tulee panostaa pienyrittäjien ja pop-up myymälöiden tukemiseen. Helsinki voisi kunnallisena toimijana olla edelläkävijä paikallistaloustoiminnan tukemisessa ja kehittämisessä.

 

*******

 

Naturnära Helsingfors – stadsnaturen bör tryggas

Miljöproblem löses på olika sätt på samhällets olika nivåer. I Helsingfors är det viktigt att främja naturens mångfald med att uppehålla en rik och ren stadsnatur och en enhetliga grönområden. Man borde upprätta en nationell stadspark i Helsingfors, som skulle trygga stadens unika natur och kultursevärdheter. I detaljplanen bör man se till att det inte byggs på grönområden och Tavastehusledens boulevard bör byggas så att den påverkar Centralparken möjligast lite.  En ren och mångfaldig miljö har ett värde i sig, men det är även viktigt för ekosystemens balans och människors välbefinnande.

Klimatsmart Helsingfors – klimatförändringen bör stoppas

Helsingfors bör också göra sitt yttersta för att stoppa klimatförändringen. Detta sker med att satsa på endast förnybara energikällor, föredra fortskaffningsmedel med möjligast små utsläpp som kollektivtrafik och cykel samt med att öka vegetariska alternativ och säsongprodukter i offentliga måltider. Helsingfors bör sätta ambitiösa klimatmål för åren 2030 och 2040. Man bör uppmuntra stadsbor, husbolag och företag att placera solpaneler på hustak. Helsingfors kan vara en föregångare inom distribuerad energiproduktion.

 

En välmående stad byggs upp av välmående invånare

Vad är väl viktigare än ett liv värt att leva och invånarnas välbefinnande? Helsingfors måste kunna erbjuda tillräckliga social-och hälsovårdstjänster, även för samhällets svagaste. Svenskspråkig service bör tryggas för invånarna. När den stora nationella social-och hälsovårdsreformen träder i kraft, är det viktigt att lyssna på personalen och kunderna, så att inte fungerande sätt och metoder glöms bort under de stora reformerna.

Ungas marginalisering bör förebyggas

Man måste förebygga ungas marginalisering med att t.ex. satsa på skol- och studiehälsovård och tillräcklig studiehandledning. Det bör finnas tillräckligt med andra stadiets studieplatser för alla. Unga måste tas med i beslutsfattande. Det måste finnas tillräckligt med tjänster inom psykisk hälsa.

En tillgänglig stad för personer med funktionshinder

Tillgänglighet måste alltid tas i beaktande i alla offentliga projekt inom stadsplaneringen. En tillgänglig stad gynnar personer som rör sig med rullstol, rollator och barnvagn. Språklig tillgänglighet bör också tas i beaktande och tillräcklig service erbjudas på svenska.

Fungerande äldreomsorg

Det bör satsas på förebyggande åldringsvård, för att minska behovet av hemvård. Hemvårdstjänsterna måste få tillräckligt med resurser, så att äldre behandlas med värdighet och så att de som arbetar inom branschen inte blir slutbrända. Serviceboendet borde utvecklas och mer platser finnas till förfogande.

En hållbar och levande stadskultur

Viktiga faktorer för en välmående stad är en levande och medborgarbaserad stadskultur, en trivsam och grön stadsmiljö samt offentliga platser som är öppna och tillgängliga för alla. Kultur tillhör hela Helsingfors och man bör inte koncentrera kulturutbudet enbart inom stadskärnan. Man kan upprätthålla en trivsam och grön stadsmiljö genom att föredra grönt byggande och låta bli att bygga nytt vid vattnet nära kusten.

Helsingfors kunde vara en föregångare i utvecklandet av lokalekonomier och därmed lyfta upp hållbara värden. Välfärden ökar inte genom konsumtion. Istället för att bygga köpcentrum bör Helsingfors satsa på att stöda småföretagare och popup-butiker. Det måste finnas ställen i staden där man kan umgås utan att vara tvungen att konsumera. En levande och personlig stad lockar även turister.

Kuva: Jenni Happonen