TEEMAT • TEMAN

(Rulla ner för svenska)

Luonnon puolesta 🌿

Luontokato on ilmastokriisin ohella sukupolvemme suurin haaste. Meidän tulee vastata siihen Helsingissä ottamalla vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen huomioon kaikessa päätöksenteossa ja perustamalla lisää suojelualueita. Me helsinkiläiset arvostamme kotikaupunkimme vaihtelevaa luontoa. Helsingin tulee jatkossakin olla sellainen kaupunki, jossa jokainen pääsee nauttimaan puistoista, metsistä, rannoista ja kallioista omalla asuinalueellaan.

🌿 Pidetään kaavoituksessa huolta Helsingin kattavasta viherverkostosta, jossa kaupungin eri viheralueet linkittyvät toisiinsa ekologisin käytävin. Vaalitaan erityisesti arvokasta Keskuspuistoa. Kattava metsäverkosto edistää sekä luonnon monimuotoisuutta että virkistysmahdollisuuksia. Metsiä on hoidettava luonnon monimuotoisuuden turvaaminen prioriteettina. 

🌿 Lisätään kukkia ja kasvillisuutta jo rakennetuille alueille lisäämällä katupuita, niittykasvillisuutta sekä viherkattoja ja -seiniä. Muutetaan nurmikkoja niityiksi, jotka houkuttelevat pöyttäjiä sekä muita hyönteisiä, jotka taas ovat tärkeä ravinnonlähde muille kaupunkieläimille.

🌿 Suojellaan Itämerta ja kunnostetaan virtavesiä. Parannetaan meren ja virtavesien välisiä yhteyksiä poistamalla kalojen kulkuesteitä ja kunnostamalla kaupunkipuroja. Vähennetään Itämeren ravinnekuormitusta ja roskaantumista hyvällä hulevesisuunnittelulla ja edistämällä kasviperäistä ruokavaliota julkisessa ruokailussa.

🌿 Tehdään Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki pitämällä huolta monipuolisista luonnonympäristöistä vanhoista metsistä kosteikkoihin ja saaristoon. Jatketaan Vanhankaupunginlahden kunnostusta, jotta se säilyy tulevaisuudessakin kansainvälisesti merkittävänä lintuvetenä.

Ilmaston puolesta 🌎

Helsingin tulee olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmastokestävästä elämäntavasta on tehtävä kaikille helppoa ja automaattista. Vihreiden ansiosta meillä on kattava ja kunnianhimoinen hiilineutraaliusohjelma, jonka päästövähennystoimia on nopeutettava vielä nykyisestä. Yksittäisen helsinkiläisen päästöistä yli puolet syntyy Helsingin rajojen ulkopuolella, siksi meidän tulee myös etsiä keinoja kannustaa kestäviin kulutusvalintoihin kaupungin omien päästöjen vähentämisen lisäksi.

🌎 Puolet Helsingin päästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä. Hanasaaren hiilivoimala suljetaan 2024 ja Salmisaaren viimeistään 2029 ja niiden lämmöntuotanto on korvattava mahdollisimman vähäpäästöisesti. Hiilenpolttoa ei tule korvata biomassan poltolla, vaan esimerkiksi lämpöpumpuilla, maalämmöllä ja hukkalämmöllä. Energiantarvetta on vähennettävä rakentamalla energiatehokkaita uusia rakennuksia sekä panostamalla energiaremontteihin ja etsimällä keinoja energiankulutuksen vähentämiseen.

🌎 Ilmastokestävä kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen tarkoittaa sitä, että rakennamme tiiviitä asuinalueita hyvien raideyhteyksien varaan ja edistämme kiertotaloutta rakentamisen koko prosessissa. Rakentamalla tiivistä säästämme luontoalueita rakentamiselta ja mahdollistamme ilmastokestävän liikkumisen.

🌎 Viidennes Helsingin päästöistä tulee liikenteestä. Tarvitsemme panostuksia pyöräväyliin ja joukkoliikenteeseen sekä viihtyisiä kävelykeskustoja, jotka on suljettu autoliikenteeltä. Ihmiset liikkuvat niillä liikkumismuodoilla, joista tehdään helppoja ja mukavia. Puoli vuosisataa olemme rakentaneet kaupunkiamme autoille, nyt on kestävämpien kulkutapojen vuoro. 

🌎 Pienennetään helsinkiläisten hiilijalanjälkeä ohjaamalla kestäviin kulutusvalintoihin ja edistämällä kiertotaloutta. Yksi konkreettinen esimerkki on kasviperäisen ruoan tarjoaminen oletusvaihtoehtona kaikessa julkisessa ruokailussa.

Amanda Pasanen kävelee kadulla.

Yhdenvertaisuuden puolesta 💚

Helsingin tulee olla kaupunki, jonne eri taustaiset ihmiset ovat tervetulleita ja jossa kaikkien on hyvä asua. Ympäristöongelmia tulee ratkoa sosiaalisesti kestävällä tavalla niin, että vähennämme yhteiskuntamme eriarvoisuutta. Erityisesti nuoria ja opiskelijoita on tuettava koronanjälkeisessä ajassa, jotta kaikki pääsevät elämään kiinni pitkän eristyksen jälkeen. Laadukkaat julkiset palvelut on taattava kaikille niitä tarvitseville taustasta riippumatta. Yhdenvertaisilla ja ennaltaehkäisevillä palveluilla kavennamme terveys- ja hyvinvointieroja ja ehkäisemme syrjäytymistä. 

💚 Turvataan opiskelijoille ja pienituloisille mahdollisuus asua Helsingissä puuttumalla asuntojen hintojen nousuun rakentamalla tarpeeksi asuntoja viheralueita ja elävää kaupunkitilaa vaalien.

💚 Etsitään jatkuvasti keinoja edistää yhdenvertaisuutta ja tukea heikommassa asemassa olevia. Tarjotaan maksuttomia kuukautisvälineitä niitä tarvitseville, toteutetaan terapiatakuu ja edistetään antirasistisia toimintamalleja kaupungin kaikessa toiminnassa.

💚 Tasataan terveys- ja hyvinvointieroja pitämällä huolta laadukkaista sosiaali- ja terveyspalveluista ja tekemällä ennaltaehkäisevää työtä. Helsingin onnistumista mitataan sillä, että myös heikommassa asemassa olevat pärjäävät ja elävät onnellista arkea.

💚 Tehdään feminististä kaupunkisuunnittelua ja ehkäistään huono-osaisuuden kasautumista tietyille asuinalueille pitämällä huolta siitä, että kaikilta asuinalueilta löytyy monipuolisesti niin vuokra- kuin omistusasuntoja, laadukkaita palveluita ja viihtyisää ympäristöä. Panostetaan julkiseen liikenteeseen, avoimeen ja turvalliseen kaupunkitilaan sekä esteettömyyteen.

För naturen 🌿

Utarmningen av naturens mångfald är vid sida av klimatkrisen vår generations största utmaning. Helsingfors bör i all sin verksamhet sträva efter att minimera eller kompensera de negativa konsekvenserna för den biologiska mångfalden och grunda nya naturskyddsområden. Vi helsingforsbor lägger stort värde på vår mångsidiga natur. Helsingfors bör även i framtiden vara en stad, där alla har möjlighet att njuta av parker, skogar, stränder och klippor i sitt eget bostadsområde.

🌿 I planläggningen bör vi se till att Helsingfors omfattande nätverk av grönområden bevaras. Speciellt Centralparken bör tryggas i nuvarande omfattning. Ett omfattande skogsnätverk främjar naturens mångfald och rekreation. Skogarna bör skötas på ett sätt som tryggar naturens mångfald.

🌿 Blommor och växtlighet bör ökas på redan bebyggda områden genom att plantera mer gatuträd och bygga gröna tak och väggar. Gräsmattor bör ersättas med ängar, som lockar till sig pollinatörer och andra insekter som i sin tur är viktig föda för andra stadsdjur.

🌿 Östersjön bör skyddas och Helsingfors vattendrag restaureras. Vi bör förbättra förbindelserna mellan havet och vattendragen genom att ta bort rörelsehinder för fiskar och restaurera bäckar. Belastningen av Östersjön minskas genom smart hantering av dagvatten i planläggningen och främjandet av växtbaserad föda i offentliga måltider.

🌿 Helsingfors till Europas fågelhuvudstad! Vi bör värna om vår mångsidiga natur som befattar allt från gamla skogar och våtmarker till vacker skärgård. Gammelstadsviken bör skyddas och vårdas även i framtiden så att den bevaras som ett internationellt betydande fågelvatten.

För klimatet 🌎

Helsingfors bör vara en föregångare i bekämpningen av klimatförändringen. En klimathållbar livsstil bör göras lätt och tillgänglig för alla. Tack vare De gröna har vi en omfattande och ambitiös plan för att göra Helsingfors kolneutralt 2035. Planens utsläppsminskningar bör påskyndas ännu ytterligare. Över hälften av helsingforsbornas utsläpp uppstår utanför Helsingfors gränser. Därför bör vi även hitta medel för att uppmuntra till hållbara konsumtionsval samtidigt som vi minskar på stadens egna utsläpp.

🌎 Hälften av Helsingfors utsläpp kommer från uppvärmning av byggnader. Hanaholmens kolkraftverk stängs 2024 och Sundholmens kolkraftverk senast 2029. Kolförbränningen bör ersättas med nya klimathållbarare lösningar som baserar sig på t.ex. värmepumpar, jordvärme och spillvärme, inte på biomassa. Energibehovet minskas genom att bygga energieffektiva nya byggnader, genom energiremonter och genom att på olika sätt minska på energikonsumtionen.

🌎 Klimathållbar stadsutveckling och byggande innebär att vi bygger täta bostadsområden nära goda spårförbindelser och främjar cirkulär ekonomi i byggandets alla faser. Genom att bygga tätare i redan bebyggda miljöer besparar vi naturområden från byggande och på samma gång möjliggör vi hållbarare sätt att röra på sig med kollektivtrafik, cykling och gång.

🌎 En femtedel av Helsingfors utsläpp kommer från trafiken. Vi behöver satsningar i cykelvägar och kollektivtrafik samt trivsamma gångcentrum där stadsutrymme reserveras åt människor istället för bilar. Över ett halvt århundrade har vi byggt vår städer för bilar, nu är det dags att främja hållbarare sätt att röra på sig. 

🌎 Helsingforsbornas kolavtryck minskar vi genom att styra och uppmuntra till hållbara konsumtionsval och cirkulär ekonomi. Ett konkret exempel är att erbjuda vegansk mat som standardalternativ i offentliga måltider.

Amanda Pasanen Amos Rex -kummuilla istumassa.

För jämställdhet 💚

Helsingfors bör vara en stad, som välkomnar människor från olika bakgrunder och där alla har det bra att bo. Miljöproblemen bör lösas på socialt hållbara sätt så att vi minskar på ojämlikheten i samhället. Speciellt unga och studeranden behöver mycket stöd efter koronapandemin för att få det normala livet och rulla igen efter den långa isoleringen. Hög kvalitet på den offentliga servicen bör tryggas alla som är i behov av hjälp och stöd. 

💚 Även studeranden och låginkomsttagare har rätt att bo i Helsingfors. De stigande bostadspriserna bör åtgärdas genom att bygga mer bostäder på ett sätt som värnar om en levande stadsmiljö och stadens grönområden.

💚 Vi bör ständigt söka efter medel att främja jämlikhet och stöda de mest utsatta människorna i samhället. Vi bör erbjuda gratis menstruationsmedel till dem som inte annars har råd, genomföra terapigarantin och främja antirasism i all stadens verksamhet.

💚 Skillnader i hälsa och välfärd bör minskas genom att ta trygga högklassig social- och hälsovårdsservice och genom förebyggande arbete. Helsingfors som världens mest fungerande stad mäts på basis av hur de mest utsatta klarar sig och lever en bra vardag i vårt samhälle. 

💚 Feministisk stadsplanering innebär att vi förebygger boendesegregation genom att se till att det finns mångsidigt med både hyres- och ägarbostäder, högkvalitativa tjänster och trivsam miljö i alla bostadsområden. Vi bör satsa på kollektivtrafiken, på att utveckla öppna och trygga stadsmiljöer och på tillgänglighet.