Olen kaksikielinen 23-vuotias Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriopiskelija ja vihreä aktiivi Helsingistä. Kaupunkipolitiikassa olen mukana mm varajäsenenä Helsingin kaupunginvaltuustossa, varajäsenenä kaupunkiympäristölautakunnassa sekä istun Helsingin seudun ympäristöpalveluiden hallituksessa. Opiskelijapolitiikassa toimin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Vihreiden edustajistoryhmän toisena puheenjohtajana. Opiskelujen ja vaikuttamistyön ohella teen töitä henkilökohtaisen avustajana.

Kestävyystieteilijänä minulle on tärkeää etsiä keinoja, joilla muuttaa yhteiskuntaamme ja elämäntapaamme kestävämmälle pohjalle. Tällä hetkellä elämme rikkaissa länsimaissa yli varojemme kuluttaen maapallon resursseja velaksi seuraaville sukupolville. Vaikka ympäristötietoisuus ja vastuullisemmat elämäntavat ovat yleistyneet, olemme vielä kaukana aidosti kestävästä yhteiskunnasta. Riittääkö luottamus teknologiakehitykseen ja ihmisten valveutuneisiin kulutusvalintoihin vai tarvitaanko laajempaa yhteiskunnallista muutosta? Ja millä tavoin muutos kestävämpään yhteiskuntaan voisi tapahtua esimerkiksi kaupunkipolitiikan kautta, ovat kysymyksiä, joita tällä hetkellä pohdin opinnoissani, eri luottamustehtävissä ja usein myös vapaa-ajallani. Blogissani kirjoitan sekä suomeksi että ruotsiksi erilaisista kestävyystieteeseen liittyvistä teemoista, vihreästä politiikasta yleisesti sekä Helsingin kaupunkipolitiikasta.

********

 

Jag är en 23 år gammal magisterstuderande i Miljöförändring och global hållbarhet och aktiv medlem i De Gröna. Inom stadspolitisken är jag med och påverka som suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige, som suppleant i Stadsmiljönämnden samt sitter jag i styrelsen för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster. Inom studiepolitiken är jag andra ordförande för Grönas delegations grupp i Helsingfors universitets studentkårs delegation. Vid sidan om studierna och förtroendeuppdragen jobbar jag som personlig assistent för funktionsnedsatta.

Som miljövetare funderar jag ständigt över vilka medel som behövs för att få vårt samhälle och vår livsstil att fungera på hållbarare grunder. För tillfället lever vi i den rika västvärlden rejält över planetens resurser och tar inte i hänsyn kommande generationers behov av välfärd. Fastän miljömedvetenhet och hållbarare livsstilar blivit mer allmänna är vi ännu långt i från ett hållbart samhälle. Räcker det med teknologiutveckling och medvetna konsumenter eller behövs det en större samhällelig förändring? Och på vilka sätt kunde man främja förändringen till ett hållbarare samhälle genom stadspolitik, är frågor jag funderar över i mina studier, i de olika förtroende uppdragen och även på min fritid. I min blogg skriver ja på både finska och svenska om teman relaterade till hållbarhet, om grön politik i allmänhet samt om Helsingfors stadspolitik.

 

Kampanjavideoni kuntavaaleissa 2017 // Kampanjvideo från kommunalvalet 2017