EDUSKUNTAVAALIT • RIKSDAGSVALET

(rulla ner för svenska)

Pysäytetään luontokato, suojellaan Suomen metsät ja parannetaan eläinten oikeuksia 🌿

Ihminen on osa luontoa. Elämämme on riippuvaista ympärillä olevan luonnosta, on kyse sitten puhtaista rantavesistä, maatalouden sadot turvaavista pölyttäjistä tai puhtaasta hengitysilmasta. Tästä huolimatta olemme eläneet vuosikymmenet yli luonnon uusiutumiskyvyn. Nyt on muutettava suuntaa.

Luontokadon pysäyttämisellä on kiire. Suomen lajeista joka yhdeksäs ja luontotyypeistä lähes puolet on uhanalaisia.  Maailmalla jopa miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Suomessa luontokatoa tapahtuu erityisesti metsäluonnossa, jossa jopa 75 prosenttia metsätyypeistämme on uhanalaisia. 

Meidän on  suojeltava maamme luonnontilaiset metsät, suot ja vesistöt. Hävitettyä ja heikennettyä luontoa on ennallistettava ja luonto tuotava vahvemmaksi osaksi myös kaupunkeja. Itämeren saastuttaminen on saatava kuriin. Ympäristön suojaa on vahvistettava kaikessa ihmistoiminnassa, kuten rakentamisessa ja kaivoshankkeissa. Myös metsätalouden uudistaminen on välttämätöntä.

Eläinten kohtelua on parannettava. Eläimillä on ihmisistä riippumaton ja rahassa mittaamaton arvo ja ihmisillä erityinen vastuu muista eläimistä. Tarvitsemme merkittäviä muutoksia kulutustottumuksiimme ja parannuksia niin tuotanto- kuin villieläinten asemaan. Kaikilla eläimillä tulisi olla oikeus hyvään, lajityypilliseen elämään.

Mitä konkreettisia toimia ajaisin eduskunnassa?

🌿 Kaikki Suomen vanhat ja luonnontilaiset metsät on saatava suojelluiksi.
🌿 Ilmastolain kaltainen luontolaki on säädettävä ja siinä velvoitettava toimiin luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä.
🌿 Luonnon heikentämiselle on asetettava hintalappu. Luontopääoman mittaaminen  ja vahvistaminen on sisällytettävä talouden määritelmiin.
🌿 Luonnonsuojelun rahoitus on moninkertaistettava.
🌿 Suomen pinta-alasta vähintään kolmannes on suojeltava tai ennallistettava.
🌿 Velvoittava ekologinen kompensaatio on otettava käyttöön siten, että heikentyneet luontoarvot hyvitetään suojelemalla tai ennallistamalla luontoa muualla.
🌿 Korjataan kaivoslainsäädännön puutteet ja lisätään kaivosyhtiöiden ympäristövastuuta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaivoshankkeissa.
🌿 Kaikkien uhanalaisten lajien metsästäminen on kiellettävä. Verkkokalastus saimaannorpan levinneisyysalueella on kiellettävä. 
🌿 Vaelluskalakantoja on vahvistettava poistamalla vaellusesteitä. Vesivoimayhtiöt on velvoitettava rakentamaan voimaloihin luonnonmukaiset kalatiet. 
🌿 Turkistarhaus on kiellettävä lailla.
🌿 Tuotantoeläimille on turvattava mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen sekä lajityypilliseen käyttäytymiseen ja kipua aiheuttavat toimenpiteet on kiellettävä, samoin häkkikasvatus.

Kannetaan globaalia ilmastovastuuta ja tehdään Suomesta hiilineutraali vuonna 2035 🌎

Suomen tulee olla edelläkävijä ilmastokriisin torjunnassa, sillä meillä on siihen osaamista, varaa ja myös vastuu globaalin pohjoisen hyvinvointiyhteiskuntana. Olemme rakentaneet nykyisen hyvinvointimme saastuttavalla fossiilienergialla ja ylikuluttamalla luonnonvaroja. Ilmastokriisi kohtelee maailman ihmisiä  äärimmäisen eriarvoisesti, ja kriisin vaikutukset näkyvät jo tälläkin hetkellä pahiten niiden maiden ihmisten arjessa, jotka ovat vaikuttaneet siihen vähiten. 

Suomen on saavutettava hiilineutraalius vuonna 2035, siitä huolimatta että hiilinielumme ovat romahtaneet. Tämä vaatii merkittäviä muutoksia metsien käsittelytapoihimme, maatalouteemme, energiantuotantoomme sekä liikenteeseemme. Myös ihmisten kulutustottumuksia on ohjattava kestävämpään suuntaan. Planeetan kokoisesta arjesta on tehtävä kaikille mahdollista. Muutoksen pitää olla reilu kaikille. Ilmastokriisin torjuntaa ei tule maksattaa niillä, joilla tekee jo valmiiksi arjessa tiukkaa. 

Mitä konkreettisia toimia ajaisin eduskunnassa?

🌎 Kattava hiilinielujen pelastuspaketti on toteutettava. Sillä tulisi kasvattaa metsien, soiden ja maanperän hiilivarastoa ja saada hiilinielut jälleen nousuun. Hiilinielujen kasvattamiselle on asetettava määrälliset tavoitteet.
🌎 Metsänomistajille ja maatalousyrittäjille suunnattu korvaus hiilivaraston kasvattamisesta on otettava käyttöön. 
🌎 Maankäytön muutosmaksu tulee veloittaa kaikesta hiilinieluja pysyvästi vähentävästä toiminnasta, kuten metsän raivaamisesta rakentamiseen tai pelloksi. 
🌎 Venäjän hyökkäyssodan myötä on käynyt selväksi, että Suomen energiaitsenäisyyttä on vahvistettava, jotta emme ole riippuvaisia autoritääristen valtioiden tuottamasta energiasta. Siksi nyt on panostettava vihreään siirtymään ja edistettävä uusiutuvan ja päästöttömän energian tuotantoa.
🌎 Päästöt ja ympäristön tilan heikentäminen on saatava kuriin niin, että saastuttaja maksaa aina laskun. Fossiilisten polttoaineiden yritys- ja verotuet on ajettava alas 2020-luvun aikana. Ensi vaalikaudella pitää tehdä vihreä verouudistus, jossa korotetaan ympäristö- ja kulutusveroja, alennetaan pieni- ja keskituloisten työn verotusta ja vahvistetaan sosiaaliturvaa.
🌎 Eläinperäisen ruoan kulutus on Suomessa puolitettava vuoteen 2030 mennessä.
🌎 Kiertotaloutta, eli tuotteiden ja materiaalien kierrätystä, korjaamista ja uudelleenkäyttöä on edistettävä. Valmistajille on asetettava velvoitteita tehdä tuotteista pitkäikäisiä ja korjattavia. Jäteveroa on uudistettava siten, että vero kannustaa tehokkaammin materiaalien uusiokäyttöön.
🌎 Suomalaisten kulutusperäisten päästöjen vähentämiselle on asetettava tavoitteet, jotka ovat linjassa Pariisin sopimuksen 1,5 asteen lämpenemisrajan kanssa. 

Yhteiskunnan onnistumista mitataan sillä miten pidämme huolta heikoimmista – vähennetään eriarvoisuutta ja suorituspaineita

Hyvä yhteiskunta kannattelee silloin, kun kohtaamme vastoinkäymisiä. Tänä päivänä liian moni uupuu jo nuorena kohtuuttomien suorituspaineiden ja vaatimusten alla. Työelämästä ja opiskelemisesta on tehtävä siedettävää. Paineita on höllennettävä. 

Köyhyyden vähentäminen on yksi politiikan tärkeimmistä tehtävistä. Hyvinvointivaltiomme onnistumisesta kertoo se, kuinka tasaisesti hyvinvointi jakautuu ja kuinka kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä kohdellaan. Oikeus sosiaaliturvaan ja oikeus riittävään elintasoon ovat ihmisoikeuksia. 

Koronakriisi, kasvava palveluiden tarve ja pula työntekijöistä on synnyttänyt hoitovelan, joka näkyy niin päivystysten ruuhkina kuin lasten, nuorten ja ikäihmisten vaikeina ongelmina. Julkisia peruspalveluita on vahvistettava ja työoloja sekä palkkausta näillä aloilla parannettava.

Laadukkaasta ja maksuttomasta koulutuksesta on pidettävä huolta. Jokaiselle nuorelle tulee olla tilaa ja tukea itsensä etsimiselle ja erilaisille elämänpoluille. Kaikille on turvattava oikeus oppia läpi elämän taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta. 

Taiteen ja tutkimuksen vapautta ja itseisarvoa on puolustettava. Korkea osaaminen, tiede ja tutkimus ovat Suomelle myös tärkeitä pääomia, joilla pärjäämme kansainvälisesti.

Mitä konkreettisia toimia ajaisin eduskunnassa?

💚 Puolustetaan koulutuksen maksuttomuutta ja mahdollistetaan täysipainoinen opiskelu korottamalla opintorahaa 100 eurolla.
💚 Tasataan terveys- ja hyvinvointieroja pitämällä huolta laadukkaista sosiaali- ja terveyspalveluista ja tekemällä ennaltaehkäisevää työtä. Onnistumista mitataan sillä, että myös heikommassa asemassa olevat pärjäävät ja elävät onnellista arkea.
💚 Uudistetaan sosiaaliturvaa kohti kaikille kuuluvaa vastikkeetonta perustuloa. Lyhyellä aikavälillä nostetaan perusturvaetuuksien tasoa 50 eurolla ja korotetaan köyhien lapsiperheiden etuuksia. Otetaan käyttöön pienituloisia elinkustannusten noustessa kohdennetusti tukeva energiaraha.
💚 Parannetaan hoiva-alan ammattilaisten työoloja ja työvoiman saatavuutta useamman hallituskauden mittaisella ohjelmalla.
💚 Lisätään tieteen ja tutkimuksen rahoitusta.

Låt oss stoppa utarmningen av naturen, skydda Finlands skogar och förbättra djurens rättigheter 🌿

Människan är en del av naturen. Vår existens är beroende av naturen runt omkring oss, vare sig det handlar om rena strandvatten, pollinerare som värnar om våra jordbruksskördar, eller ren luft. Trots detta har vi i flera årtionden levt över naturens förmåga att förnya sig själv. Nu måste vi ändra riktning.  

Utarmningen av naturen måste stoppas fort. Var nionde art och hälften av livsmiljöerna i Finland är utrotningshotade. Rentav en miljon arter i runtom i världen riskerar att utrotas. I Finland utarmas naturen främst i skogsmiljöer, där 75 procent av vår skogstyper är utrotningshotade. 

Vi måste skydda våra naturskogar, träsk och vattendrag. Förlorad samt försvagad natur bör återställas och naturen måste få en större roll även i städer. Människans förorening av Östersjön måste stoppas. Att bevara naturen måste prioriteras i all mänsklig verksamhet, exempelvis i byggnads- och gruvprojekt. Vi måste även förnya skogsbruket.

Djur måste behandlas bättre. Djur har ett värde som är oberoende av människan och som inte kan mätas monetärt. Vi människor har ett ansvar för andra djur. Vi måste göra märkbara förändringar i våra konsumtionsvanor och förbättra produktions- och vilda djurs ställning. Alla djur bör ha rätten till ett bra, arttypiskt liv.

Vilka konkreta åtgärder skulle jag driva i riksdagen?

🌿 Vi måste skydda alla gamla och naturskogar i Finland.
🌿 Vi bör stifta en lag lik klimatlagen, som förpliktigar till åtgärder för att stoppa utarmningen av naturen tills år 2030. 
🌿 Naturförstörelse måste ha ekonomiska konsekvenser. Förstärkning av vårt naturkapital bör inkluderas i hur vi förstår och definierar ekonomi.
🌿 Naturskyddets finansiering måste mångdubblas. 
🌿 Minst en tredjedel av Finlands land- och havsområden bör beskyddas eller återställas. 
🌿 Vi måste ta i bruk en ekologisk kompensationsmodell, som förpliktar aktörer att kompensera försämrade naturvärden genom att skydda eller återställa annan natur.
🌿 Vi måste förbjuda jakt av alla typer av utrotningshotade arter. Nätfiske i saimenvikarens utbredningsområde bör förbjudas.
🌿 Vi bör förstärka bestånd av vandringsfiskar genom att avlägsna vandringshinder. Företag inom vattenkraft måste bli skyldiga att bygga naturliga fiskvägar vid kraftverken.
🌿 Pälsdjursuppfödning måste förbjudas i lag. 🌿 Jordbruksdjur ska få röra sig fritt och leva ett arttypiskt liv. Dessutom måste smärtfulla åtgärder förbjudas, likaså buruppfödning.

Låt oss ta globalt klimatansvar och göra Finland koldioxidneutralt år 2035 🌎

Finland bör vara en föregångare i kampen mot klimatkrisen. Vi har nödvändigt kunnande och resurser för att förhindra krisen. Som ett välfärdssamhälle som byggt upp vårt nuvarande välbefinnande med förorenande fossil energi och överkonsumtion av naturresurser, har vi dessutom ett ansvar att ingripa. Klimatkrisen behandlar världens medborgare extremt ojämlikt. Människorna i de länder som bidragit minst till klimatkrisen påverkas redan i sin vardag av dess konsekvenser.

Finland måste uppnå koldioxidneutralitet 2035, trots att våra kolsänkor har kollapsat. Detta kräver betydande förändringar i hur vi behandlar våra skogar, vårt jordbruk, vår energiproduktion och vår trafik. Människors konsumtionsvanor måste också styras i en mer hållbar riktning. Alla ska ha möjlighet till en vardag, som inte överskrider gränserna för jordens ekologiska bärkraft. Förändringen måste vara rättvis. De som redan kämpar i sin vardag ska inte behöva betala för klimatkrisen.

Vilka konkreta åtgärder skulle jag driva i riksdagen?

🌎 Vi behöver ett omfattande räddningspaket för kolsänkorna. Paketet bör öka kolinlagringen i skogar, träsk och jordmånen. Vi måste ställas upp kvantitativa mål för att förstärka våra kolsänkor.
🌎 Vi måste införa en ersättning som kompenserar skogsägare och lantbruksföretagare för att förstärka kolsänkorna.
🌎 All verksamhet som permanent minskar kolsänkor, som t.ex. att röja en skog för byggverksamhet eller åkerfält, bör bli förpliktad att betala en avgift för ändrad markanvändning.
🌎 Rysslands anfallskrig har gjort det klart att Finlands inte bör vara beroende av energi som produceras av auktoritära stater. Vi måste därför investera i den gröna omställningen och främja produktionen av förnybar och utsläppsfri energi.
🌎 Utsläpp och miljöns allt sämre tillstånd måste fås under kontroll och det är förorenaren som ska betala notan. Företags- och skattesubventionerna för fossila bränslen måste trappas ner under 2020-talet. En grön skattereform, som höjer miljö- och konsumtionsskatterna och stärker socialskyddet måste genomföras i nästa valperiod.
🌎 Vi måste halvera konsumtionen av djurbaserad mat i Finland tills år 2030.
🌎 Vi bör främja cirkulär ekonomi, det vill säga återvinning, reparation och återanvändning av produkter och material. Tillverkare måste bli skyldiga att göra hållbara och reparerbara produkter. Avfallsskatten måste reformeras så att den effektivare uppmuntrar till återanvändning av material.
🌎 Vi måste sätta upp mål för att minska konsumtionsrelaterade utsläpp i Finland. Målen bör vara i enlighet med Parisavtalets mål att stanna under 1,5 graders global uppvärmning.

Låt oss minska på ojämlikhet och sänka på prestationskraven – samhällets framgång mäts i hur vi tar hand om de svagaste

Ett gott samhälle stöder då vi möter motgångar. I dagens värld blir alldeles för många utmattade redan som unga på grund av orimliga prestationer och krav. Arbetslivet och studielivet bör göras tolerabelt. 

En av politikens viktigaste uppgifter är att minska fattigdom. Hur jämnt välfärden fördelas och hur vi behandlar utsatta människor avgör ifall välfärdsstaten lyckats i sin uppgift eller inte. Rätten till socialskydd och en tillräckligt bra levnadsstandard är mänskliga rättigheter.

Coronakrisen, det växande behovet av tjänster och arbetskraftsbristen har skapat en vårdskuld, som gett upphov till både köer och trängsel på jouren samt i svåra problem för barn, unga och äldre. Grundläggande offentliga tjänster måste stärkas och arbetsvillkoren och lönerna inom dessa sektorer måste förbättras.

Vår högkvalitativa, gratis utbildning bör värnas om. Alla ungdomar och unga vuxna ska ha utrymme och få stöd i att hitta sin egen väg i livet. Alla ska ha rätt till att lära sig nya saker genom hela livet, oavsett bakgrund eller livssituation.

Konst och forskning måste förbi självständiga och deras egenvärde bör försvaras. Finlands höga kompetens, vetenskap och forskning är ett viktigt kapital även i en internationell kontext.

Vilka konkreta åtgärder skulle jag driva i riksdagen?

💚 Vi måste försvara vår kostnadsfria utbildning. För att förbättra människors möjligheter till heltidsstudier bör vi höja studiepenningen med 100 euro.
💚 Vi bör motverka ojämlikhet i hälsa och välmående genom att värna om högkvalitativa social- och hälsotjänster samt arbeta förebyggande. Samhället har lyckats när även människor i svagare positioner klarar sig och lever en lycklig vardag.
💚 Socialskyddet måste reformeras. Vi måste sträva efter en fri basinkomst för alla.  Grundtrygghetsförmånerna bör snarast höjas med 50 euro. Förmånerna för fattiga barnfamiljer bör också höjas. Vi borde också införa en energipeng som riktar sig till låginkomsttagare och stödjer dem då levnadskostnaderna stiger.
💚 Vårdbranschens löne- och arbetsvillkor bör förstärkas genom ett program som varar över flera regeringsperioder.
💚 Vi bör öka på vetenskapens och forskningens finansiering.