Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista. Nyt tarvitaan toimia.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan ja maapallon muun eliöstön kannalta suurin kohtaamamme haaste. Globaalin ilmaston lämmetessä ennalta-arvaamattomat tapahtumaketjut liittyen merenpinnan nousuun, sään ääri-ilmiöihin, kuivuuden lisääntymiseen ja elinympäristöjen muuttumiseen ja siirtymiseen aiheuttavat inhimillistä hätää ja lajien sukupuuttoja. Meillä ei enää ole aikaa spekuloida ilmastonmuutoksen seurauksilla – IPCC:n uusin raportti osoittaa selkeästi sen vaikutukset. Nyt on kyse siitä, olemmeko valmiita toimimaan.

Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC analysoi tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallisen ja kansainvälisen päätöksenteon tueksi. Tutkijat ovat tehneet tehtävänsä, nyt tarvitaan vain poliittista tahtotilaa.

Maailman hiilipäästöt on puolitettava ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että rikkaiden kehittyvien maiden kuten Suomen on saavutettava hiilineutraalius jo 2030-luvulla ja reilusti negatiiviset päästöt vuosisadan puoliväliin mennessä. Nykyinen tavoitteemme – hiilineutraalius 2045 – ei riitä, vaan tavoitetta on kiristettävä. Tähän tarvitaan kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden yhteistyötä.

Meidän on ajateltava uudelleen energiajärjestelmämme niin, että sähkön, lämmön ja liikenteessä käytettyjen polttoaineiden tuotanto nähdään kokonaisuutena, jonka tulevaisuus on sähköistymisessä ja uusiutuvien ja päästöttömien energialähteiden varassa. Yhdyskuntasuunnittelua on tehtävä mahdollisimman vähäpäästöinen asuminen ja liikkuminen edellä. Rakentamisessa on otettava huomioon rakennusmateriaalien päästöt ja rakennusten pitkäaikainen kestävyys.

Energiankulutuksen vähentämiseen ja energiatehokkuuteen on panostettava. Ylikulutusta on rajoitettava esimerkiksi verotuksen keinoin. Otetaan käyttöön päästöjen ja ympäristövaikutusten mukaan määräytyvä haittavero. Kannustetaan ihmisiä kestävään kulutukseen esimerkiksi ruokailutottumuksissa. Vähennetään lihankulutusta ja siirrytään maataloudessa kasviproteiinien tuotantoon. Selvitetään kansallisen päästötietokannan käyttöönottoa.

Kasvatetaan hiilinieluja. Metsien hiilinielut on maksimoitava lähivuosikymmeninä ja hakkuita ei tule lisätä. Uusia turvekenttiä ei tule myöskään avata. Ojitettuja soita on kunnostettava ja hiilensidonta maksimoitava myös maatalouden maanmuokkauksessa.

Keinoja on, nyt tarvitaan poliittista tahtoa ottaa ne käyttöön. Tehdään ensi kevään vaaleista ilmastovaalit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *