Kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021: Ramsinniementie 18, Karhunkaataja ja hyviä puistosuunnitelmia Pornaistenniemellä ja Pasilassa

Tänään päätimme estää rakentamisen Ramsinniemen metsään. Palautimme kaupunkiympäristölautakunnassa Ramsinniementie 18 asemakaavan takaisin valmisteluun edellyttäen, että alueella tehdään kattavat luontoinventoinnit ja vasta sen jälkeen pohditaan alueen kaavoitusta uudelleen. Asuinrakentamista ei alueella tule mielestäni toteuttaa, mikäli sitä ei ole mahdollista sovittaa yhteen arvokkaiden luontokohteiden kanssa.

Ramsinniementie 18 kaava-aluetta.

Ramsinniementie 18 kaava-alue merkitty vaaleansinisellä.

Uudessa kaupunkistrategiassa olemme linjanneet, että kaupungin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Kaupunkipolitiikassa joudumme koko ajan pohtimaan sitä, mitä kestävä kaupungistuminen tarkoittaa Helsingin luontoalueiden kannalta. Kun lähdemme siitä tosiasiasta, että kasvavalle väestölle on saatava rakennettua myös uusia asuinalueita on väistämätöntä, että välillä joudumme arvottamaan luonto- ja virkistysalueita keskenään. Itselle tässä arvottamisessa ekologiset arvot painavat kaikista eniten. Luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta olennaista on se, että luontoalueet ovat riittävän laajoja ja yhtenäisiä, laadultaan monipuolisia ja toisiinsa linkittyneitä. 

Tänään päätöksenteossa ollut Ramsinniementien kaava sijoittuu jatkeeksi Meri-Rastilan laajalle rantametsän alueelle, jonka suojelimme rakentamiselta edellisellä valtuustokaudella. Ramsinniemi jatkuu kaava-alueelta vielä lounaiseen ja myöhemmin vastaan tulee Vartiosaari. Vartiosaaren ja Ramsinniemen läpi piti kulkea ratikka ja alueet on osoitettu rakennettavaksi nykyisessä yleiskaavassa. Pitkän vaikuttamistyön tuloksen päätettiin kuitenkin toisin ja tällä valtuustokaudella Vartiosaari päätettiin lopullisesti suojella. Näiden arvokkaiden luontoalueiden suojeleminen on ollut meille vihreille tärkeä poliittinen tavoite jo pitkään ja olen todella iloinen siitä, että ne toteutuivat.

Ote yleiskaavasta ja Vartiosaaren sekä Ramsinniemen läpi kulkevasta raideyhteydestä, jota ei tulla rakentamaan.

Ramsinniementielle suunniteltu rakentaminen on kaukana julkisen liikenteen yhteyksistä ja kaventaisi Ramsinrannan viheryhteyksiä. Lisäks rakentaminen tuhoaisia osan monimuotoisesta metsäalueesta, jonka ekologinen arvo tullaan nyt selvittämään.  

Ramsinniementie 18 havainnekuva.

Politiikka on kompromisseja eikä aina ole mahdollista saada kaikkea sitä, mitä haluaisi. Tänään onnistuimme kuitenkin tekemään tärkeän päätöksen Helsingin metsäluonnon puolesta.

Palautusesityksemme kaupunkiympäristölautakunnassa, jota kannattivat vasemmistoliiton, demareiden ja rkp:n edustajat:

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa Helsingin uuden strategian kirjaukseen siitä, että kaupungin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Kirjauksen toteuttaminen edellyttää myös riittävän tietopohjan hankkimista kaavoituksen kohteena olevien alueiden luontoarvoista. Lautakunta päättää palauttaa kaavan valmisteluun luontoalueiden arvojen inventoinnin suorittamiseksi, joko METSO-inventoinnilla tai muulla tarkoituksenmukaisella luontoarvojen kartoituksella. Kaava-alueen metsää ei ole inventoitu, ja sen välittömästä läheisyydestä löytyy arvokkaita metsäluonnon monimuotoisuuskohteita, jotka on luokiteltu METSO-kriteeriluokkaan I.

Ramsinniementien kaavan lisäksi hyväksyimme Karhunkaatajan asemakaavan, joka on merkittävin raidejokerin varrelle rakentuva uusi asuinalue. Kyseessä jo kertaalleen lautakunnan käsittelyssä ollut tarkistettu asemakaava, joten mitään kaavakarttaan liittyviä muutoksia ei tässä vaiheessa olisi enää voinut tehdä palauttamatta koko kaavaa valmisteluun. Edellytimme kuitenkin jatkosuunnittelussa seuraavia asioita viheryhteyksien vahvistamiseksi:

– Talviunenaukio toteutetaan vehreänä katu- ja virkistysalueena vahvistaen kaava-alueen poikki kulkevaa viheryhteyttä

– Kaava-alueella säilytetään mahdollisimman paljon vanhoja puita tukemaan alueen vehreyttä ja viheryhteyksiä.

– Kaavan läpi kulkevien itä-länsisuuntaisten viheryhteyksiä vahvistetaan riittävin kasvillisuusistutuksin.

– tonttien 45363 ja 45364 välillä olevat kadunvarsiparkkipaikkoja (8kpl) korvataan mahdollisuuksien mukaan viheryhteyttä vahvistavilla istutuksilla ja mahdollisuuksien puitteissa etsitään korvaavia paikkoja kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä

Hakaniemenrannan Signe Branderin terassiin ja Signe Branderin kujan katusuunnitelmiin hyväksyttiin tekemäni vastaesitys katuvihreän lisäämisestä:

Lautakunta edellyttää, että toteutussuunnittelussa lisätään kujan ja terassialueen viihtyisyyttä erilaisten kasvillisuutta lisäävien ratkaisujen avulla yhdyskuntatekniset haasteet huomioiden.

Lisäksi hyväksyimme Pornaistenniemelle Vanhankaupunginlahdelle katu- ja puistosuunnitelman, jossa liito-oravien ydinalue oli hyvin huomioitu ja puistosuunnitelmassa lisättiin puita. Pornaistenniemen liikennejärjestelyt paranevat ja alueelle tulee katukioskeille sähköt, jotta kovaäänisiä aggregaatteja ei enää tarvitse käyttää.

Osa Pornaistenniemen puistosuunnitelmasta, kirkkaan vihreät pallot ovat uusia istutettavia puita ja pyörätie on suunniteltu kulkevan niin ettei liito-oravan ydinalueeseen kajota.

Hyväksyimme myös Postipuisto puistosuunnitelman, joka luo upean vapaa-ajanviettopaikan aivan Keskuspuiston kupeeseen Postipuiston uuden asuinalueen viereen. Puistosuunnitelmassa oli paljon täydennysistutuksia Keskuspuiston reunaan ja voikin jopa ajatella, että Keskuspuisto hiukan laajenee istutuksien myötä.

Kaikkiin kokouksen päätöksiin pääsee tutustumaan päätöstiedotteessa täällä!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *