Helsingin metsien annetaan vihdoin vanheta rauhassa

Vihreät ovat pitkään tehneet töitä sen eteen, että Helsingin metsiä hoidettaisiin vahvemmin luonnon monimuotoisuutta ja metsien luontaista vanhenemista korostaen. Kiitos etenkin vihreä kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki! Tänään päätimme kaupunkiympäristölautakunnassa uusista luonnonhoidon periaatteista metsiä koskien. Periaatteet linjaavat nyt uuden lähestymistavan metsien hoitoon: hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle on jätettävä enemmän vanhenevia metsiä ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita puita ja kasvillisuutta ei saa enää heppoisin perustein raivata.

Päätös uusista periaatteista sisälsi myös sen, että aikaisemmin hyväksyttyjä ja tällä hetkellä voimassa olevia luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmia ei enää toteuteta, vaan ne laaditaan uudestaan niin, että ne noudattavat uusia periaatteita.

Hyväksyimme periaatteisiin vielä lautakunnassa useita muutosesityksiä, joissa korostimme muun muassa että: metsien luontaisen vanhenemisen tulee olla lähtökohta kaikilla metsäalueilla, ei vain ydinmetsissä, että tiheikköjä on jätettävä riittävästi eläinten suojapaikoiksi, että pienaukkohakkuiden sijaan metsien ikärakenneta ja lajistoa voidaan monipuolistaa korkeintaan yksittäisiä puita tai puuryhmiä karsimalla ja että kaarnakuoriaisia tulee sietää kohtuuden rajoissa metsää luontaisesta uudistavana avainlajina. 

Metsien hoidon periaatteet koskevat Helsingin kaupungin omistamia metsiä sekä Helsingissä että muiden kuntien alueilla.

Helsinki omistaa metsiä kaupungin rajojen sisäpuolella noin 4 650 hehtaaria ja Uudellamaalla muiden kuntien alueilla noin 4 500 hehtaaria. Suurin osa (62 %) kaupungissa sijaitsevista viheralueista on luokiteltu metsiksi. Valtaosa Helsingin metsistä on pienialaisia asuinalueiden lähimetsiä. Metsäpinta-alasta 52 % sijaitsee 25 metrin etäisyydellä ulkoilureittien, katujen ja tonttien reunoista. Laajimmat yhtenäiset metsäalueet ovat Helsingin vihersormissa Keskuspuiston, Uutelan, Mustavuoren ja Östersundomin alueilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *