Klimatsmart, hållbar och naturnära – miljöteman i Helsingfors

Miljö. Ett stort och svårt tema, som så lätt hamnar bara i bakgrunden, fastän hela den mänskliga tillvaron hänger på en livsduglig miljö och ansvarsfullt utnyttjande av naturresurser. Lätt glömmer vi, att det enda som egentligen sätter gränser för den mänskliga aktiviteten och våra liv här på jorden är just miljön, planeten. Sociala och ekonomiska system är skapade av människan och kan därmed också ändras av människan. Men människan kan inte trolla fram mera naturresurser så som till exempel ren luft, rent vatten, råvaror, odlingsduglig mark osv. I min världsbild utgör miljön en grundläggande förutsättning för all aktivitet, politik inräknad. Därför berör mina huvudteman i vårens kommunalval miljön. Men hur kan vi rädda planeten på kommunalnivå?

Det finns mycket som kan göras i Helsingfors. I de nya detaljplanerna är det ytterst viktigt att se till att Helsingfors grönområden tryggas och ekologiska korridorer bevaras så att naturens mångfald inte försämras i stadsmiljön. Tätt byggande sparar på grönområden. Vi kan välja att hellre bygga på parkeringsplatser än i närnaturen och bli av med parkeringsnormen. Bevarandet av naturens mångfald är viktigt för att den har ett egenvärde, den håller ekosystemen stabila och är en förutsättning för t.ex. hållbar matproduktion.

Klimatförändringen hör till de allvarligaste globala miljöproblemen. Helsingfors har alla förutsättningar för att vara en klimatsmart stad, som fungerar som ett exempel för andra städer i Finland och runt om i världen. Med att satsa på förnybara energikällor och bli av med kolbränningen så snabbt som möjligt kan vi bidra till mindre växthusgasutsläpp från energi- och värmeproduktionen. Distribuerad energiproduktion kan göras lättare och möjlig för privata hushåll genom att minska på regulationer. Nya hus och byggnader bör byggas så att de är så energisnåla som möjligt.

Trafikutsläppen är skadliga både ur klimat-, natur- och hälsosynvinkel. Genom att satsa på kollektivtrafik, i synnerhet spårtrafik, bygga nya bostadsområden som inte uppmuntrar till privatbilism och satsa på gång-gator och cykelvägar kan vi minska utsläppen och göra Helsingfors till en stad som är klimatsmart och hälsosam att leva i. Det vi äter påverkar klimatet i högsta grad genom boskapsfödningens utsläpp och behovet av odlingsareal. Vi behöver inte äta så mycket kött som vi för tillfället äter. Genom att satsa på vegetariska alternativ och närproducerad mat i offentliga måltider kan vi minska på utsläppen genom val av mat. Helsingfors kan också anpassa sig till klimatförändringen följder, som t.ex. ökad nederbörd, genom att satsa på gröna tak och grön infrastruktur, som minskar på översvämningsrisker.

Överkonsumption kan ses både som ett miljöproblem i sig och som en av de största bidragande orsakerna till miljökrisen. Detta är också ett ämne som sällan behandlas i politiken p.g.a. att det ifrågasätter hela vårt socioekonomiska system, som baserar sig på oändlig ekonomisk tillväxt och hög konsumption för att hålla välfärdssamhellet igång. Vi matas jämt med positiva historier om teknologins genombrott i utvecklandet av nya effektivare förnybara energikällor, energisparande byggnader och hållbart producerade produkter. Min mening är inte att ifrågasätta vikten av teknologisk utveckling och ansvarsfulla producenter i lösandet av miljökrisen, allt detta är ytterst viktigt, men det räcker helt enkelt inte om vi vill på allvar trygga en hållbar framtid på denna planet. Vi måste helt enkelt minska på konsumptionen. Vi måste tänka mindre på pengar och mera på välfärd. Vi måste tänka om vårt samhällssystem på ett sätt som inte belastar miljön så som den nu gör. Detta är inte en lätt uppgift, men vi står inför föga val: agera nu eller ta konsekvenserna av en planet och civilisation i kaos.

Vi kan alla på allvar påverka hur vi bygger vår framtid på denna planet. Vi kan ändra på våra levnadsvanor, gå med i miljöverksamhet och prida vetskap och attityder i vår närkrets. Demokratin är ett rakt sätt att påverka. Genom att rösta på kandidater som lyfter upp miljöteman kan vi bidra till miljösmarta val i beslutsfattandet. I april väljs en ny stadsfullmäktige i Helsingfors, du kan påverka vem som sitter där de följande fyra åren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *