Erävoitto vaelluskaloille!

Tänään Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti esittää, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimiin Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi!

Kyseessä on historiallinen päätös Helsingin vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Lähes kaikki Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia, ja osa on jo kuollut sukupuuttoon. Helsinki on aikoinaan perustettu Vanhankaupunginkosken äärelle, josta kalat ovat nousseet Vantaanjokeen. Teollistumisen myötä koskia padottiin vesivoimakäyttöön ympäri Suomea, niin myös Vanhankaupunginlahdella. Kiihtyvän luontokadon aikakaudella Helsingin on korkea aika tehdä osansa vaelluskalakantojen suojelemiseksi. Pato estää nykyisellään esimerkiksi erittäin uhanalaisen villin meritaimenen nousua Vantaanjokeen.

Tämän päiväinen päätös tehtiin Emma Karin valtuustoaloitteen pohjalta, aiempina valtuustokausina vihreiden Atte Harjanne ja Jukka Relander ovat myös tehneet aloitteita Vanhankaupunginkosken padon purkamisen puolesta.

Tämän päiväisen kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen aloite etenee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn ja sieltä kaupunginvaltuustoon. Asiaa ei siis ole vielä lopullisesti päätetty ja se vaatii toteutuakseen kaupunginvaltuuston enemmistön.

Padon purkamiseen liittyen edellytimme lautakunnassa muun muassa seuraavia asioita:

  • Padon purkamisesta tehdään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja taloudelliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin.
  • Vaikutukset eri kalakantoihin arvioidaan huolella.
  • Padon purun vaikutukset myös joen itähaaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suhteen toimenpiteitä.
  • Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alueen kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säilyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.
  • Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toimien kustannukset ja hyödyt.
  • Suunnitelmassa tulee myös ratkaista varavedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu.
  • Suunnitelmassa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä purkamaan pato kokonaan vai osittain.
  • Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *