Suojellaan Itämeri ja virtavedet

Kuva: Salla Merikukka

Suojellaan Itämerta ja kunnostetaan virtavesiä!

Helsingissä on 130 kilometriä Itämeren rantaviivaa ja merellinen luonto on arvokas niin virkistysarvoiltaan kuin monimuotoisuudeltaan. Helsingin on tehtävä osansa Itämeren rehevöitymisen ja muiden ihmistoiminnasta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

– Siirrytään julkisessa ruokailussa kasvipainotteiseen ravintoon

– Jätetään rannat rakentamatta ja pidetään ne avoimina kaupunkilaisille

– Kartoitetaan vedenalaista luontoa ja perustetaan uusia suojelualueita

– Ohjataan ja rajoitetaan veneliikennettä erityisen herkillä alueilla

– Hallitaan hulevesiä kaupunkisuunnittelussa ja lisätään imeytyspintoja ja kasvillisuutta jo rakennetuille alueille

Helsingissä on noin 40 puroa ja lukuisia muita pienvesiä. Pienvedet muodostavat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille ja toimivat myös kulkureitteinä ja lisääntymispaikkoina. Tiesitkö, että osassa Helsingin puroista tavataan erittäin uhanalaista taimenta? Pienvesistöjen tilaa tulee parantaa ja erityistä huomiota tulee kiinnittää vaelluskalojen elpymiseen.

– Puretaan kalojen kulkuesteitä, eli esimerkiksi turhia patoja

– Kunnostetaan kaupunkipuroja ja muita pienvesiä

– Huomioidaan kaikessa kaavoituksessa vaikutukset kaupunkivesistöihin ja varataan riittäviä suojavyöhykkeitä

– Lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta vesiluonnosta infotaulujen ja ympäristökasvatuksen avulla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *