Turvataan Helsingin kattava viherverkosto!

Kuva: Salla Merikukka

Helsingin viheralueet ovat mittaamattoman arvokkaita kaupunkilaisille. Sen lisäksi viherverkostomme ylläpitää kaupunkimme luonnon monimuotoisuutta. Kattava ja kytkeytynyt viherrakenne edistää parhaiten luonnon monimuotoisuutta, kun eri lajien populaatiot eivät joudu eristyksiin ja kaupunkieläimet pystyvät liikkumaan eri osien kaupunginosien välillä ekologisten käytävien turvin. Verkostomaisuus parantaa myös virkistysmahdollisuuksia.

Verkostomaisuuden lisäksi on tärkeää pitää huoli riittävän yhtenäisistä laajoista viheralueista, jotta eliölajeilla on riittävästi tilaa elää. Tämän vuoksi Helsingin vihersormia kuten esimerkiksi Keskuspuistoa, Vantaanjoen vartta kulkevaa Helsinkipuistoa, ja Vuosaaren ulkoilupuistoa on suojeltava.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä olen kuluneella kaudella huomannut, kuinka helsinkiläisten huoli lähiluonnosta sekä ymmärrys luonnon monimuotoisuudesta lisääntynyt. Luontokato on globaali ympäristökriisi, johon meidän tulee vastata myös Helsingissä. Huolta lähiluonnosta aiheuttaa kaupungistuminen, jonka seurauksena yhä usemmalla ihmisille on turvattava kohtuuhintaista asumista kaupungissa. Kaupungistumiseen tuleekin vastat niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävin ratkaisuin.

Laajojen ja yhtenäisten viheralueiden kannalta on hyvä, että ihmiset asuvat tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa sen sijaan, että kaataisimme metsiä rakentaaksemme hajanaisia autoiluun pohjautuvia asuinalueita. Helsinki on edelleen Euroopan mittakaavassa väljästi rakennettu kaupunki. Meidän on siis mahdollista tiiviistää kaupunkirakennetta jo rakennetuilla alueilla ja näin ollen turvata arvokas viherverkosto ja helsinkiläisten pääsy lähiluontoon. Helsingille tyypillinen laajojen yhtenäisten viheralueiden jakama kaupunkirakenne on erityisyys, josta tulee pitää kiinni myös jatkossa.

Helsingin viherverkostoa tulee suojelun lisäksi myös vahvistaa, eli viheralueita ja katukasvillisuutta lisätä mahdollisimman paljon kaikkialle, minne se vain suinkin on mahdollista. Näin parannamme laajempien viheralueiden välillä kulkevia viheryhteyksiä ja luomma viihtyisämpää kaupunkitilaa helsinkiläisille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *